• Доклад, съдържащ обновена информация във връзка с изследвания и добри практики за превенция на тормоза. Този доклад ще събере, обобщи и сравни развитието на тенденции, свързани с превенцията на тормоза, като така предостави детайли и идеи за по-добро разбиране на предизвикателствата и възможностите пред ЦУОП рамката срещу тормоза. Проучването ще се насочи и към това кои училищни практики и програми са най-ефективни, за кого и при какви обстоятелства. Накрая, проучването е необходимо, за да подкрепи препоръките за това как да се вдъхновяват и обучат обучителите (учители, училищен персонал, администратори) да интегрират ЦУОП рамката срещу тормоза в учебните си програми и за организирането на интегриран подход, който съчетава обещаващи практики и програми за работа в класните стаи и училищата, като необходимо условие приобщаващото образование да бъде напълно реализирано.
  • Разработване и тестване на въпросник. С цел да има ефективни стратегии срещу тормоза, е необходим стратегически фокус върху различните нужди, които предполагат различните равнища на превенция, базирани на придобиването на социални и граждански компетенции, на насърчаването на общи позитивни ценности и на знанието, остояването и упражняването на основни права (подход, който е много различен от обичайния метод, защото повечето съществуващи стратегии са ограничени до универсални подходи за превенция). Целта на този въпросник е да се сподели визията, за това какво е тормозът за учениците във всеки училищен/общностен контекст и да се направи конкретен качествен анализ за вътрешното възприятие на учениците за това явление. В резултат от прочуването ще бъдат налични поне по 200 попълнени въпросника на държава.
  • Разработване на обучителни материали за учители и училищен персонал. Обучителните материали за учители и училищен персонал ще се състоят от: Програма за подкрепа на учители; Набор от планове за уроци и Наръчник за учителя: как да прилагаме ЦУОП рамката срещу тормоза, основана на социалните и граждански компетенции, на насърчаването на общи позитивни и демократични ценности и на знание, остояване и упражняването на основните права; Подкрепящи инструменти (видеа, материали за задълбочаване, онлайн ресурси…)
  • Разработвне на обучителни материали за ученици. Обучителните материали за ученици ще се състоят от: Програма за подкрепа на учениците; Наръчник с упражнения и практически дейности: за всяка ценност и компетентност да се промотира набор от практически упражнения/инструкции за работилници/практически дейности/ролеви игри/сценарии за решаване на проблеми… (напр. някои заглавия могат да бъдат: как изглежда моят свят? Да живеем в разнообразен свят; Какво ни прави уникални? Какво е разнообразие? Какви фактори влияят на идентичността и я оформят? Права на децата – права на човека; Как ме засягат правилата и законите? Каква е общата ценност, която обединява моето училище/моята общност? Кои са основните права и как мога да ги упражнявам?…); и „Гласът на учениците“: пространство за всяко едно училище на уебсайта на проекта, където учениците могат да споделят своите виждания и вярвания, за оценяване на мислите, чувствата и гласа на всеки ученик.
  • Обучителни и информационни материали за родители и членове на образователната общност. Обучителните материали за родители и членове на образователната общност ще се състоят от: Наръчник: Родителски подходи и стила на превенция и интервенция срещу тормоза; ЦУОП Рамка срещу тормоза: информационни листовки; Харта за действие срещу тормоза и други ключови и информативни материали за родители и членове на общността.
  • Карта на организациите в общността във всяка страна и Меморандум за разбирателство. В рамките на проекта SAFER ще бъде следван креативен и конкретно насочен към общността подход за идентифициране на партньори в общността. Партньорите по проекта, заедно с въвлечените училища, ще разработят карта, която ще съдържа изчерпателен описание на потенциалните партньори в общността. След като са се обърнали към местни организации и са се свързали с тях, ще бъде съзададен Меморандум за разбирателство преди прилагането на ЦУОП рамката срещу тормоза.
  • Обучение на обучители. Ще бъде изготвен подробен доклад за резултатите, който ще съдържа и програмите, образователни материали и списък с участници. По време на обучението, всеки партньор ще оцени програмата чрез въпросник за оценка, попълнен от обучаващите се. В края на обучението, след като е събрал въпросниците за оценка, всеки партньор ще изготви доклад за оценката на обучението.
  • Пилотиране на методологията. Разработените материали ще бъдат включени в действие в пилотната фаза, която ще включва поне по 3 училища във всяка от 7 страни-партньори в проекта, или общо 20 начални, основни или средни училища. Приблизително 200 учители, 20 директори, 1000 ученици и 500/600 членове на образователните общности ще бъдат повлияни от пилотната фаза, която ще продължи една учебна година.
  • Дневник на научените уроци и препоръки за политики. Дневникът за научените уроци представлява запис на научените уроци, в това число това, което ни е помогнало да вървим напред, както и пречките. Това е основен източник за рамката за развитие на политики. Информацията, която се записва в дневника е: идентификатор, тип (положителен фактор/пречка), проблем или риск. На основата на научените учоци в рамките на проекта, ще бъдат направени препоръки към политици и образователните институции за прилагане на програмата в други училища.
  • Доклад за устойчивост на резултатите и тяхното използване. Въпросите, касаещи устойчивостта, ще бъдат допълнително обсъждани между партньорите в рамките на проекта. Ще се идентифицират различни типове приложими резултати и ще се обмисли тяхната пряка или непряка стойност и въздействие за различните заинтересовани страни. Ще бъдат идентифицирани ресурси, за които консорциумът вярва, че ще бъдат необходими за поддръжане на кампаниите след изтичане на проекта, както и надеждни стратегии за бъдещо им финансиране, като средства от министерства, принос от организациите-партньори, доброволчество и спонсорство.

Наред с тези основни резултати, SAFER разчита на цялостен план за осигуряване на качественото изпълнение на деиностите, както и план за разпространение на резултатите, планирани да се постигнат на етапа на кандидатстване. Те ще се актуализират постоянно, през цялото време на изпълнение на проекта.