Целта на проекта SAFER е да разработи и приложи иновативен метод за превенция на насилието и тормоза в училище, насочен към изграждане на приобщаващото образование и основан на повишаването на придобиването на социални и граждански компетенции и на знание, насърчаване и придобиване на общи позитивни ценности и основни права, не само на равнище ученици и училища, но и на равнище общност.

Този нов подход започва с прилагането на Цялостния училищен подход (ЦУП) и е фокусиран върху първична превенция с въвличане на ученици, учители, непедагогически и родители. Той се включва и във вторичната превенция, като основно увеличава стратегическата роля на знанието и участието на училищната общност, като преминава от Цялостен училищен подход (ЦУП), към Цялостен училищен и общностен подход (ЦУОП), където общността се разбира като образователна общност. Този подход съвпада с това, което доказателствата и релевантните изследвания показват: тормозът е повече от взаимодействие между индивиди, той е социо-екологично явление, което се случва заради това, което става сред групите от връстници, семействата, училищата, общностите и по-широката социална среда.

Предлаганата методология е на равнище компетенции, които ще бъдат преподавани на преките бенефициенти и интегрира понятията „уча, за да бъда“ с „уча се да живеем заедно“, като се взима изцяло предвид екосистемата, в която живеят учениците. Затова и подходът е основан на:

  • повишаване на придобиването на социални и граждански компетенции
  • насърчаване на общи позитивни и демократични ценности и интеркултурен диалог придобиване на основни права

така че да осъществи превенция и да се бори с тормоза по холистичен начин, като подкрепи младите хора в семействата им, в училище, в клас и в тяхната общност. Тормозът има много форми, случва се между деца и тийнейджъри: в рамките на семейство, сред връстници, в училище; индивидуални и общностни фактори си взаимодействат и влияят върху това дали тормозът се случва в училище и в общностите, и дали нараства.

SAFER е 36-месечен проект по програма „Еразмус + КА3“, който включва 8 партньора от 7 европейски страни. Проектът започна с подготвителна фаза, посветена на по-добро разбиране и сравняване на тенденциите в развитието на ЦУОП рамката срещу тормоза, както и кои училищни практики и програми са най-ефективни, за кого и при какви обстоятелства. През подготвителната фаза също ще бъдат изследвани рисковите фактори и емоционалното и личностното въздействие, което тормозът оказва на учениците, с помощта на разработването и разпределянето на въпросник, насочен към личните преживявания и истории на учениците. Като се основават на резултатите от проучването, партньорите ще създадат и приложат ЦУОП рамката срещу тормоза, базирана на придобиването на социални и граждански компетенции, насърчаването на общи позитивни и демократични ценности и междукултурен диалог, и придобиването (като знание и упражняване) на основните права. За целта партньорите ще разработят програми за учители, училищен персонал, ученици и родители, както и членове на образователната общност. Пилотната фаза за тестване на програмите ще включва 20 училища, приблизително 200 учители и 1000 ученици и 500-600 члена и/или организации от общностите, където се намират училищата, плюс родители. Цялата пилотна фаза ще стартира през септември 2022 г. и ще продължи до юни 2023 г., като покрие една цяла учебна година.

SAFER цели да допринесе с иновативен подход в сектора, като промени перспективата от програми за превенция на тормоза на едно равнище/с един компонент, към цялостен и многостранен подход, койото е гъвкав и включва цялата образователна общност в процеса. Допълнително, SAFER засилва идеята да се премине от стандартно определение на тормоза към специфично такова, детайлизирано въз основа на значението, което тормозът има в съответния контекст на класа или на училището. Като следваме този подход, мерките за превенция ще се развиват на равнището на екосистемата на детето, а не на общо равнище и ще включват насърчаване на умения и развиване на капацитет, вместо различни фиксирани процедури като основа на прилагане на програми срещу тормоза. SAFER цели да разшири ЦУП, където общностните фактори се възприемат като допълващи тези, които се отнасят до училището, като училището се възприема като многоизмерна система, изцяло съотнесена с общността, в която живеят децата.