SAFER

SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying

SAFER FOR YOU

Manuals for teachers, parents and students

Read More

SAFER INTO SCHOOLS

Bullying and cyberbullying experiences

Read More

Целта на проекта SAFER – Социални компетенции и основни права за превенция на тормоза (SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying – SAFER) е да разработи и приложи иновативен метод за превенция на насилието и тормоза в училище, насочен съм насърчаване на приобщаващото образование и основан на повишаване на придобиването на социални и граждански компетенции и на знанието, насърчаването и придобиването на общи позитивни ценности и основни права, не само на равнище студенти и училища, а и на равнище общност.

SAFER е насочен най-вече към ученици на възраст 8-14 години в 6 европейски страни, включени в пилотната фаза. Причините за това да бъде подбрана тази целева група, са свръзани последните изследвания по темата, които показват, че възрастта между 8 и 14 години е най-рискова отношение на тормоза, като тази тендецията е еднаква в цяла Европа (ЮНЕСКО).

Допълнително, по отношение специално на психическия тормоз, глобален мета-анализ показва, че в световен план, между 70% и 80% от всички момичета и момчета между 8 и 11 години са претърпяли психически тормоз от съученик в последната 1 година. Втората целева група са учителите от началното и прогимназиалното училище, които не разполагат с адекватно специализирано обучение по темите, свързани с тормоза и неговата превенция, особено от перспективата на цялостен училищен и общностен подход. В рамките на такава перспектива, в рамките на проекта SAFER, учителите ще бъдат подготвени да развиват компетенции и да осигурят подкрепа на учениците, като така да им осигурят базова/структурна устойчивост.

Родителите също са включени в проекта SAFER, заради решаващата роля, която имат в това да подкрепят училището в превенцията на тормоза. Допълнително, традиционните предложения за включване на родителите, регистрират ниско участие, тъй като сравнително често се организират без активна методология, затова проектът SAFER ще ги включи проактивно и изцяло в програмата. Благодарение на холистичния подход на SAFER, цялата образователна общност е пряка целева група на проекта. Тормозът не е само училищен проблем, тъй често се случва и в общността, и изисква подкрепа и решения произтичащи от нея. Всяко училище съществува в рамките на по-широка общност и това да се развиват общностни партньорства за превенция и намаляване на тормоза е важно, защото тази общност обхваща ключовите образователни фигури, които играят роля в психичното и физическото развитие на младите хора.