Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του Προγράμματος είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά!