Водечки партнер. Фондација Халгартен Франчети студиски центар Вила Монтеска – Италија

Фондација Халгартен Франчети студиски центар Вила Монтеска (FCSVM) е меѓународно позната по врвно квалитетно истражување и обука за европско истражување и соработка, дизајн на иновативни методи и пристапи за образование и обука, културна и социјална промоција, информатичка технологија и комуникација, нови комбинации на дидактика и технологија, образование за европска интеграција и соработка во областа на образованието на локално, регионално и европско ниво. Од Вила Монтеска, во 1909 година Мариа Монтесори го организираше семинарот што го разви првото објавување на научниот педагошки метод универзално познат како „Метод Монтесори“. Целта на активностите на Фондацијата е да помогне во воспоставувањето ефикасен образовен систем кој може да помогне да се надминат бариерите за образование, да се забрза препознавањето на резултатите од учењето постигнати во формални, неформални и информални пристапи за да се поттикне активно учество во процесот на учење, и од оние луѓе кои поради маргинализација може да бидат исклучени од него. Едно од главните достигнувања е да се зајакне и промовира холистички и флексибилен пристап кон образованието, поддржувајќи ги различните актери на Образовната заедница во нивните напори да го направат образованието инклузивно и демократско. Благодарение на проектот ПОБЕЗБЕДНИ, наставниците, учениците, родителите и образовната заедница како целина ќе учествуваат во развојот на програми за справување со булингот од нивните необични перспективи и ќе ги тестираат материјалите во пилотско искуство во текот на цела учебна година.

 

Giunti PSYCHOMETRICS Srl – Италија

Giunti PSYCHOMETRICS е водечки италијански издавач на психодијагностички тестови и алатки, во смисла на каталог, историја и специфичен пазар. Giunti PSYCHOMETRICS работи во секторот на психолошко оценување, стручно образование и обука, мултимедија и е-учење, консултации и оценување на компетенциите, развивање алатки и иновативни методи за различни области на примена, како што се клиничка (клиничка и здравствена психологија, психијатрија и детска невропсихијатрија, невропсихологија, логопедија итн.), управување со човечки ресурси: индустриска и организациска психологија; образование и насочување: тестови за оценување на нивоа, дијагноза на потешкотии во учењето, образовно, стручно и универзитетско водство. Заложбата на Giunti PSYCHOMETRICS е да понуди алатки и услуги со навистина висок квалитет, во смисла на иновации, научни содржини и релевантност, според различните општествени и културни контексти. Конкретно, Giunti PSYCHOMETRICS може да обезбеди образование и обука, е-учење, консултации во областа на ИТ и е-учење, проценка на компетенции, избор и насоки. Во рамките на ПОБЕЗБЕДНИ, Giunti PSYCHOMETRICS е задолжен за фазата на подготовка, давајќи насоки и практични индикации за подготовка на фазата на имплементација во училиштата и подготовка и анализа на биографски прашалник заснован на сценарија. Како дел од Giunti Group Publisher, третиот италијански издавач, Giunti PSYCHOMETRIC гарантира не само научен ригорозен и висок квалитет на развиените материјали, туку и солидна комуникација и вклучување во главните текови на активности на ПОБЕЗБЕДНИ, кои можат да допрат до околу 200.000 наставници од основните и средните училишта.

 

Кипарска опсерваторија за насилство во училиштата – C.O.S.V., Кипарски педагошки институт – Кипар

Кипарската опсерваторија за насилство во училиштата (C.O.S.V.) функционира под покровителство на Кипарскиот педагошки институт, тоа е официјалниот оддел на Министерството за образование и култура, спорт и млади, кој раководи со професионалниот развој на наставниците. Главната цел на C.O.S.V. е имплементација на безбедна и пријателска училишна средина за сите членови на училишната заедница. C.O.S.V. ги обучува наставниците и учениците за спречување и реагирање на врсничко насилството во училиштата со семинари за обука на наставниците на училишна основа и им дава поддршка на училиштата во креирањето и спроведувањето на нивните сопствени политики. Понатаму, преку иницирање национални натпревари меѓу училиштата, ги поттикнува, промовира и дистрибуира „Добрите практики”. Исто така соработува со сите чинители вклучени во спречувањето на врсничко насилството во училиштата. Во 2017 година, COSV ја дизајнираше Националната стратегија за спречување и одговор на врсничко насилството во училиштата , кој моментално се имплементира. Како дел од неговата имплементација, MOECSY спроведува истражување од голем обем кое има за цел да го следи феноменот на врсничко насилство во училиштето, да ги идентификува потребите и да ја оцени ефективноста на постоечките интервенции/програми со цел да донесе одлуки базирани на истражување и, генерално, за да се формулира ефикасна политика. Ова истражување е првиот чекор во напорите за намалување на врсничкото насилството кај кипарското население и е првото истражување што е адресирано до сите училишта во Кипар, бидејќи вклучува собирање податоци три (3) последователни години (2020-2023) од сите јавни и приватни училишта во Кипар, од сите нивоа.

 

Center for InterculturalЦентар за интеркултурен дијалог (ЦИД) – Северна Македонија Dialogue (CID) – North Macedonia

Кипарската опсерваторија за насилство во училиштата (C.O.S.V.) функционира под покровителство на Кипарскиот педагошкиЗдружение Родители – Бугарија. институт, тоа е официјалниот оддел на Министерството за образование и култура, спорт и млади, кој раководи со професионалниот развој на наставниците. Главната цел на C.O.S.V. е имплементација на безбедна и пријателска училишна средина за сите членови на училишната заедница. C.O.S.V. ги обучува наставниците и учениците за спречување и реагирање на врсничко насилството во училиштата со семинари за обука на наставниците на училишна основа и им дава поддршка на училиштата во креирањето и спроведувањето на нивните сопствени политики. Понатаму, преку иницирање национални натпревари меѓу училиштата, ги поттикнува, промовира и дистрибуира „Добрите практики”. Исто така соработува со сите чинители вклучени во спречувањето на врсничко насилството во училиштата. Во 2017 година, COSV ја дизајнираше Националната стратегија за спречување и одговор на врсничко насилството во училиштата , кој моментално се имплементира. Како дел од неговата имплементација, MOECSY спроведува истражување од голем обем кое има за цел да го следи феноменот на врсничко насилство во училиштето, да ги идентификува потребите и да ја оцени ефективноста на постоечките интервенции/програми со цел да донесе одлуки базирани на истражување и, генерално, за да се формулира ефикасна политика. Ова истражување е првиот чекор во напорите за намалување на врсничкото насилството кај кипарското население и е првото истражување што е адресирано до сите училишта во Кипар, бидејќи вклучува собирање податоци три (3) последователни години (2020-2023) од сите јавни и приватни училишта во Кипар, од сите нивоа.

 

Здружение Родители – Бугарија.

Главните цели на организацијата Родители се развивање и промовирање на идејата за позитивно родителство како главна вредност во општеството и семејството како природна средина за воспитување и едуцирање на децата. Тимот на здружението ги постигнува целите на организацијата преку развивање, имплементација и ширење на регионални и национални политики насочени кон спречување на сите форми на насилство врз и од децата; промовирање на семејните вредности кај децата, обликување на позитивни ставови за добротворна и волонтерска работа; робусно еколошко образование за деца; промовирање на масовни детски спортови и активности во областа на уметноста; придонесот за развојот на здравјето на децата, почитувањето на правата на детето како пациент, превенцијата од детски болести; борбата против порнографијата, коцкањето и асоцијалното однесување кај децата; и развој на граѓанска свест и општествено одговорно однесување кај децата преку неформални и формални форми на образование. Родители, исто така, се залага да го поттикне ангажманот на татковците и другите значајни машки старатели да бидат поактивно вклучени во животот на нивните деца.

Универзитетот во Алгарве (UA) – Португалиј

Универзитетот во Алгарве (UAlg) е португалска јавна високообразовна институција основана во 1979 година, лоцирана во најјужниот регион на Португалија, Алгарве. Со повеќе од 8000 студенти регистрирани во 2019/2020 година, од кои 25% од студентите се меѓународни, UAlg има настава и истражување како нејзини основни активности во различни научни области: наука и технологија, менаџмент и економија, науки за земјата и морињата, општествени науки и од неодамна здравје. UAlg нуди 49 додипломски и 90 постдипломски програми (69 магистерски и 21 докторат) и има постојан наставен и истражувачки кадар од 809 луѓе кои развиле значителен број на истражувачки проекти. Научната основа на UAlg заедно со сите проекти за меѓународна соработка и истражувачка работа имаат за цел развој на иновативни идеи кои придонесуваат за извонредноста на Универзитетот. Во однос на програмите за мобилност, UAlg учествува во програмата Еразмус од 1993 година и има Еразмус повелба. Интернационализацијата на UAlg е добро докажана со успешната координација и партнерства во бројни проекти и мрежи во рамките на програмата Еразмус+ (КА1, КА2 и КА3, но и во рамките на други проекти). UAlg, исто така, има потпишано повеќе од 400 билатерални договори со високообразовни институции низ целиот свет.

Европска анти-булинг мрежа (ЕАН) – Белгија

Европската анти-булинг мрежа (ЕАН), создадена во јануари 2013 година во рамките на хомонимниот проект финансиран од ЕУ, беше официјално основана во Брисел, Белгија како меѓународна непрофитна асоцијација во март 2015 година. ЕАН е активна мрежа на организации кои работат во и низ Европа за борба против феноменот на булинг и училишно насилство преку здружување на засегнатите страни кои работат во превенција и интервенција. Мрежата EAN моментално обединува 20 членови од 14 европски земји. Членовите на мрежата се ангажирани во областите на превенција и справување со булингот во сите негови различни форми и покажаа значително искуство во спроведувањето на европските проекти против булингот. Угледниот професор по психологија и водечки светски експерт во областа на булингот и сајбер-булингот, Ден Олвеус, е почесен член на Одборот, како и проф. Питер Смит, почесен професор на Катедрата за психологија, Голдсмит, Универзитетот во Лондон, ОК. Здружението ги има следните непрофитни, меѓународно корисни цели: да произведува, развива и споделува информации за политиките и добрите практики во врска со булингот и насилството во училиштата; да го засили градењето на капацитетите на своите членови преку размена на добри практики, споделување на експертиза и спроведување на обуки/работилници итн.; да ги обули децата и младите, како и родителите и наставниците како да одговорат на феноменот на булинг/врсничко насилство во училиште; да се подигне јавната свест во однос на превенција и одговор на булинг/врсничко насилство во училиште; да ги следи и влијае на политиките на национално и европско ниво преку изготвување препораки до меѓународните институции како што се Европската комисија, Европскиот парламент, Советот на Европа и Обединетите нации; и да се развијат партнерства меѓу членките во европските земји, како и партнерства со други европски асоцијации кои работат на соодветната област.ЕАН ги постигнува своите цели преку активности како што се спроведување информативни кампањи и кампањи за подигање на свеста на национално и ниво на ЕУ; фасилитирање на состаноците за членовите на билатерално и мултилатерално ниво со цел размена на информации, добри практики и искуства и зајакнување на нивното градење капацитети; создавање алатки корисни за членовите, како и за корисниците на членовите на второ ниво; организација на меѓународни конференции, семинари, обуки и други настани; учество на конференции, семинари, обуки и други настани; создавање на заедничко застапување на национално, европско и меѓународно ниво; спроведување на истражувања во области поврзани со булинг и училишно насилство во соработка со истражувачки институции, образовни центри или универзитети. EAN придонесува за проектот ПОБЕЗБЕДНИ изготвувајќи Водич за добри практики, интерактивна апликација за паметни телефони и ТВ документарец на 7 јазици на ЕУ (грчки, шпански, италијански, романски, англиски, германски и француски) чија цел е да се подигне свеста кај јавноста.
EAN reaches its goals through activities such as launching of informative and awareness raising campaigns at national and EU level; the facilitation of meetings for the members at a bilateral and multilateral level in order to exchange information, good practices and experiences and enforce their capacity building; the creation of tools useful to the members as well as to the members’ beneficiaries at a second level; the organization of international conferences, seminars, trainings and other events; the participation in conferences, seminars, trainings and other events; the creation of common advocacy at national, European and international levels; the conduction of researches in fields related to bullying and school violence in cooperation with research institutions, educational centres or Universities. EAN contributes to SAFER project drafting a Good Practice Guide, an interactive application for smartphones and a TV documentary in 7 EU languages (Greek, Spanish, Italian, Romanian, English, German and French) which aimed at raising awareness among the public.

Регионална дирекција за основно и средно образование во Крит – Грција

Министерството за образование, истражување и верски прашања формулира и спроведува законска регулатива, го администрира буџетот, ги координира и врши надзор над децентрализираните служби, ги одобрува наставните програми за основните и средните училишта и назначува наставен кадар. Постојат тринаесет регионални образовни дирекции под министерот за образование кои спроведуваат образовна политика и ги поврзуваат локалните агенти со централните служби и организации. Тие се одговорни за администрирање и надзор на други децентрализирани служби во нивната област, како и за координација на локалните училишни советници. Еден од Дирекциите е Регионалната дирекција за основно и средно образование на Крит, голема образовна организација во Грција која е одговорна за училиштата и наставниците во четири префектури, Ираклион, Ретимнон Ханија и Ласити. Таа е надлежна за 1100 училишта од двете нивоа на образование (Основно образование: 866 училишта; Средно образование: 234 училишта: 117 ниски средни училишта – 74 средни училишта – 43 стручни училишта) и исто така 12445 наставници од сите дисциплини работат во овие училишта (Основно образование: 6460 наставници; Средно образование: 5985 наставници). Вкупниот број на ученици во регионот на Крит е 98552, поделени на 54065 ученици за основно и 44487 ученици за средно образование. Главната задача на Регионалната дирекција е да ги координира, дополнува, поддржува и имплементира образовните политики на Министерството, како и надзор над спроведувањето на различни образовни проекти, како европски проекти, во училиштата.