SAFER

SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying

PREVENTION

Develop and implement an innovative method for preventing school violence and bullying based on the enhancement of the acquisition of social and civic competences and on the knowledge, promotion and ownership of common positive values and fundamental rights

WSCA

Bullying is more than an interaction between individuals, it is a socio-ecological phenomenon that occurs because of what happens in peer groups, families, schools, communities and the wider social environment. SAFER approaches bullying through the Whole School & Community Approach (WSCA).

PILOTING

The piloting phase involves 20 schools, approximately 200 teachers and 1000 students and 500-600 members and organizations of the communities where the schools are, plus parents

Целта на проектот „Социјални компетенции и фундаментални права за спречување на врсничко насилство – ПОБЕЗБЕДНИ“ е да развие и имплементира иновативен метод за спречување на училишно и врсничко насилство, насочен кон поттикнување на инклузивно образование и заснован на подобрување на стекнувањето социјални и граѓански компетенции и на знаењето, промовирање и присвојување на заедничките позитивни вредности и основните права, не само на ниво на ученици и училишта, туку и на ниво на заедницата.

ПОБЕЗБЕДНИ е насочено првенствено на ученици на возраст од 8-14 години во шесте европски земји предвидени од пилот-фазата. Причините за изборот на оваа целна група се поврзани со неодамнешните релевантни истражувања, кои покажуваат дека возраста помеѓу 8 и 14 години е најзагрозена во однос на булингот – а трендовите се исти низ цела Европа (УНЕСКО).

Исто така, во однос на психолошкиот булинг конкретно, глобалната мета-анализа покажа дека, на глобално ниво, помеѓу 70% и 80% од сите девојчиња и момчиња на возраст од 8-11 години доживеале психичко насилство од соученик во изминатата година. Втора целна група се наставниците од основните и од средните училишта, кои немаат соодветна понуда за обука за проблемот со булинг во смисла на негово спречување од перспектива на сеопфатен пристап на ниво на училиште и заедница. Во оваа перспектива, во рамките на проектот ПОБЕЗБЕДНИ, наставниците ќе бидат подготвени за пренесување вештини и поддршка на учениците, со соодветна алатка за секој дел.

И родителите се вклучени во проектот ПОБЕЗБЕДНИ, поради клучната улога што ја играат во помагањето на училиштето во спречувањето на булингот. Предлозите кои традиционално им се упатуваат имаат слабо учество, бидејќи често се организираат без активна методологија: но спротивно од тоа, проектот ПОБЕЗБЕДНИ целосно ги вклучува во програмата. Поради холистичкиот пристап на ПОБЕЗБЕДНИ, целата едукативна заедница е исто така директна целна група на проектот. Булингот не е само училишен проблем, тоа се случува и во заедницата и бара поддршка и решенија од заедницата. Секое училиште постои во поширока заедница и развивањето на партнерство во заедницата за спречување и намалување на булингот е важно бидејќи оваа заедница ги вградува клучните едукативни актери кои играат улога во психофизичкиот развој на младите.