Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος SAFER πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2021 και διεξήχθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Ο σκοπός του Προγράμματος SAFER είναι να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή μία καινοτόμο μέθοδο πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η εν λόγω μέθοδος βασίζεται στην ενίσχυση της απόκτησης κοινωνικών και πολιτειακών δεξιοτήτων, στη γνώση και προώθηση κοινών θετικών και δημοκρατικών αξιών, όχι μόνο σε επίπεδο μαθητών/μαθητριών και σχολείων, αλλά ακόμη και σε επίπεδο κοινότητας.