Водещ партньор – Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca – Италия

Фондация Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca (FCSVM) е международно известна с висококачествени изследвания и обучения в европейски изследвания и сътрудничество, проектиране на иновативни образователни и обучителни методи и подходи, културно и социално насърчаване, информационни технологии и комуникация, нови комбинации от дидактика и технологии, образование за европейска интеграция и сътрудничество в областта на образованието на местно, регионално и европейско ниво. От Вила Монтеска през 1909 г. Мария Монтесори организира семинара, който дава началото на първата публикация на научно-педагогическия метод, известен като „Метод Монтесори“. Целта на дейностите на фондацията е да подпомогне създаването на ефективна образователна система, която може да помогне за преодоляване на бариерите пред образованието, да ускори признаването на резултатите от обучението, постигнати в рамките на формални, неформални и неформални подходи, за насърчаване на активно участие в учебния процес, също и за онези хора, които поради маргинализация могат да бъдат изключени от него. Едно от основните преследвани постижения е подобряването и насърчаването на холистичен и гъвкав подход към образованието, като се поддържат различните участници в Образователната общност в усилията им да направят образованието приобщаващо и демократично. Благодарение на проекта SAFER, учители, ученици, родители и образователната общност като цяло ще участват в разработването на програми за справяне с тормоза от техните специфични гледни точки и ще тестват материалите в пилотен опит през цялата учебна година.

 

Giunti PSYCHOMETRICS Srl – Италия

Giunti PSYCHOMETRICS е водещият италиански издател на психодиагностични тестове и инструменти по отношение на каталог, история и специфичен пазар. Giunti PSYCHOMETRICS работи в сектора на психологическо оценяване, професионално образование и обучение, мултимедия и електронно обучение, консултиране и оценка на компетенциите, разработване на инструменти и иновативни методи за различни области на приложение, като клинична (клинична и здравна психология, психиатрия и детска невропсихиатрия, невропсихология, логопедия и др.), управление на човешките ресурси: индустриална и организационна психология; образование и ориентиране: тестове за оценка на нивото, диагностика на обучителни затруднения, образователно, професионално и университетско ориентиране. Ангажиментът на Giunti PSYCHOMETRICS е да предлага инструменти и услуги с наистина високо качество, по отношение на иновациите, научното съдържание и уместността, според различните социални и културни контексти. По-специално Giunti PSYCHOMETRICS може да предоставя образование и обучение, електронно обучение, консултиране в областта на ИТ и електронното обучение, оценка на компетенциите, подбор и насоки. В рамките на SAFER Giunti PSYCHOMETRICS отговаря за подготвителната фаза, като предоставя насоки и практически указания за подготовка на фазата на прилагане в училищата и изготвя и анализира базиран на сценарий биографичен въпросник. Като част от Giunti Group Publisher, третото италианско издателство, Giunti PSYCHOMETRIC гарантира не само строго научно и високо качество на разработените материали, но и солидна комуникация и интегриране на дейностите на SAFER, като може да достигне до около 200 000 учители от начални и средни училища от 1-во ниво.

 

Кипърската обсерватория за насилието в училище (C.O.S.V.) – Кипърски педагогически институт – Кипър

Кипърската обсерватория за насилието в училище (C.O.S.V.) функционира под егидата на Кипърския педагогически институт, който е официалният отдел на Министерството на образованието и културата, спорта и младежта, който ръководи професионалното развитие на учителите. Основната цел на C.O.S.V. е прилагането на безопасна и приятелска училищна среда за всички членове на училищната общност. C.O.S.V. овластява учителите и учениците за предотвратяване и реагиране на насилието в училище чрез семинари за обучение на учители на училищна основа и предоставя подкрепа на училищата при изработването и прилагането на собствени политики. Освен това, чрез иницииране на национални състезания между училищата, насърчава, популяризира и разпространява „Добрите практики. И накрая, тя си сътрудничи с всички заинтересовани страни, участващи в превенцията на насилието в училище. През 2017 г. C.O.S.V. изработи Националната стратегия за превенция и реагиране на насилието в училище, която се изпълнява в момента. Като част от изпълнението си MOECSY провежда мащабно изследване, което се стреми да наблюдава феномена насилие в училище, да идентифицира нуждите и да оцени ефективността на съществуващите интервенции/програми, за да взема решения, базирани на научни изследвания и като цяло да формулира ефективни политика. Това изследване е първата стъпка в усилията за намаляване на насилието сред кипърското население и е първото изследване, насочено към всички училища в Кипър, тъй като включва събиране на данни за три (3) последователни години (2020-2023) от всички обществени и частни училища в Кипър, от всички нива.

Център за междукултурен диалог (CID) – Северна Македония

Центърът за междукултурен диалог (CID) е неправителствена младежка организация с нестопанска цел, фокусирана върху много аспекти, които представляват интерес за младите хора: от предоставяне на услуги и информация, до изследвания и подкрепа за създаване на политики и създаване на мрежи. CID работи за създаване на разнообразни отговорни и кооперативни общности, където гражданите активно допринасят за социалното развитие и интеграция. Мисията на CID е да осигури устойчиво развитие на общността чрез създаване на възможности за качествено ангажиране на гражданското общество, подобряване на възможностите за обучение и активно включване на младите хора и други граждани. CID е разработил партньорства с младежки организации и други институции, работещи с младежи на европейско, както и на глобално ниво: членува в 6 международни мрежи: Youth for Exchange and Understanding, Service Civil International, UNOY, DYPALL Network, CIVICUS, както и е поддръжник на UNITED за междукултурни действия. CID също така участва в общата мобилност на учителите, училищния помощен персонал и хората на пазара на труда. Освен това CID предлага възможности за международно доброволчество чрез летни лагери и дългосрочно доброволчество в Европа и в световен мащаб. На ниво изготвяне на политики, CID присъства в Консултативния съвет за младежта на Съвета на Европа. CID също така е член на кампанията „Без реч на омразата“, която събира млади хора, които се интересуват от справяне с речта на омразата: няколко местни инициативи (срещи със заинтересовани страни, обучения, семинари, застъпнически кампании) се организират на местно ниво в Северна Македония. В тази област CID се ангажира да засили националния капацитет за справяне с престъпленията от омраза и речта на омразата, като намали нивото на приемане на речта на омразата сред младите хора чрез повишаване на осведомеността за отрицателните последици от речта на омразата и престъпленията от омраза и чрез образоване на младите хора да мултиплицират позитивно знанията си и да бъдат активисти.

 

Асоциация Родители – България

Основните цели на Асоциация Родители са развитието и популяризирането на идеята за положителното родителство като основна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата. Екипът на сдружението постига целите на организацията чрез рУниверситетът на Алгарве (UAlg) е португалско държавно висше учебно заведение, основано през 1979 г., разположено в най-южния регион на Португалия, Алгарве. С повече от 8000 студенти, регистрирани през 2019/20 г., от които 25% са международни, UAlg развива учебна дейсност и научни изследвания в различни научни области: наука и технологии, управление и икономика, земни и морски науки, социални науки и, отскоро, здраве. UAlg предлага 49 бакалавърски и 90 следдипломни програми (69 MSc и 21 PhD) и има постоянен преподавателски и изследователски персонал от 809 души, които са разработили значителен брой изследователски проекти. Научната основа на UAlg, заедно с всички проекти за международно сътрудничество и изследователска работа, целят разработването на иновативни идеи, които допринасят за съвършенството на университета. По отношение на програмите за мобилност, UAlg участва в програмата Еразъм от 1993 г. и притежава Харта Еразъм. Интернационализацията на UAlg е добре доказана с успешната координация и партньорства в множество проекти и мрежи в рамките на програма Еразъм+ (KA1, KA2 и KA3, но и по други проекти. UAlg също така е подписала повече от 400 двустранни споразумения с висши училища от целия свят.

Европейската мрежа за борба с тормоза (EAN) – Белгия

Европейската мрежа за борба с тормоза (EAN), създадена през януари 2013 г. в рамките на едноименния проект, финансиран от ЕС, беше официално създадена в Брюксел, Белгия като международна асоциация с нестопанска цел през март 2015 г. EAN е активна мрежа от организации, работещи в цяла Европа за борба с явлението тормоз и насилие в училище чрез обединяване на заинтересовани страни, работещи в превенцията и интервенцията. В момента мрежата EAN обединява 20 членове от 14 европейски държави. Членовете на мрежата са ангажирани в областите на превенция и справяне с тормоза във всичките му различни форми и са демонстрирали значителен опит в изпълнението на европейски проекти срещу тормоза. Изтъкнатият професор по психология и водещ световен експерт в областта на тормоза и кибертормоза, Дан Олуейс, служи като почетен член на борда, както и проф. Питър Смит, почетен професор в катедрата по психология, Goldsmiths, Лондонски университет, Обединеното кралство. Асоциацията има следните цели, които имат положителен международен ефект: да произвежда, разработва и споделя информация за политики и добри практики във връзка с тормоза и насилието в училище; да налага изграждането на капацитет на своите членове чрез обмен на добри практики, споделяне на експертен опит и провеждане на обучения/работни срещи и др.; да даде възможност на децата и младежите, както и на родителите и учителите как да реагират на явленията тормоз/училищно насилие; да повиши обществената осведоменост по отношение на превенцията и реакцията на тормоза/насилието в училище; да наблюдава и оказва влияние върху политиките на национално и европейско ниво чрез изготвяне на препоръки към международни институции като Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа и Организацията на обединените нации; и да развива партньорства между членове в европейски страни, както и партньорства с други европейски асоциации, работещи в съответната област.
EAN постига целите си чрез дейности като стартиране на информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността на национално и европейско ниво; улесняване на срещите на членовете на двустранно и многостранно ниво с цел обмен на информация, добри практики и опит и засилване на изграждането на техния капацитет; създаването на инструменти, полезни за членовете, както и за бенефициентите на членовете на второ ниво; организиране на международни конференции, семинари, обучения и други събития; участието в конференции, семинари, обучения и други събития; създаване на общо застъпничество на национално, европейско и международно ниво; провеждането на изследвания в области, свързани с тормоза и насилието в училище в сътрудничество с изследователски институции, образователни центрове или университети. EAN допринася за проекта SAFER изготвянето на Ръководство за добри практики, интерактивно приложение за смартфони и телевизионен документален филм на 7 езика на ЕС (гръцки, испански, италиански, румънски, английски, немски и френски), който има за цел да повиши осведомеността сред обществеността.

 

Регионална дирекция за основно и средно образование на о-в Крит – Гърция

Министерството на образованието, научните изследвания и религията формулира и прилага законодателство, управлява бюджета за образование, координира и контролира своите децентрализирани служби, одобрява учебните програми за начално и средно училище и назначава преподавателски състав. Има тринадесет регионални дирекции на образованието към министъра на образованието, които изпълняват образователната политика и свързват местните агенти с централните служби и организации. Те отговарят за администрирането и надзора на други децентрализирани услуги в техния район, както и за координацията на местните училищни съветници. Една от дирекциите е Регионалната дирекция за основно и средно образование на Крит – голяма образователна структура в Гърция, която отговаря за училищата и учителите в четири префектури, Ираклион, Ретимнон Ханиа и Ласити. Тя отговаря за 1100 училища (Начално образование: 866 училища; средно образование: 234 училища: 117 прогимназии – 74 гимназии – 43 професионални училища), а също така и 12 445 учители от всички дисциплини работят в тези училища (начално образование: 6460 учители; средно образование: 5985 учители). Общият брой на учениците в района на Крит е 98 552, разделени на 54 065 ученици за основно и 44 487 ученици за средно образование. Основната задача на Регионалната дирекция е да координира, допълва, подкрепя и изпълнява образователните политики на министерството, както и да контролира изпълнението на различни образователни проекти, като европейски проекти, в училищата.