Целта на проектот ПОБЕЗБЕДНИ е да развие и имплементира иновативен метод за спречување на училишно и врсничко насилство (булинг), насочен кон поттикнување на инклузивно образование и заснован на подобрување на стекнувањето на општествени и граѓански компетенции и на знаење, промовирање и присвојување на заеднички позитивни вредности и основни права, не само на ниво на ученици и училишта туку и на ниво на заедницата.

Навистина, овој нов пристап започнува од примената на Сеопфатниот пристап на ниво на училиште (СПНУ) и е фокусиран на примарна превенција преку ангажман на ученици, наставници, училишен персонал и родители. Но, исто така, се вклучува и во секундарна превенција со доминантно зголемување на стратешката улога на знаењето и учеството на училишната заедница, преминувајќи од сеопфатен пристап на ниво на училиште (СПНУ) на она што можеме да го наречеме Сеопфатен пристап на ниво на училиште и заедница (СПНУЗ) каде заедницата се подразбира како Едукативна Заедница. Овој пристап се совпаѓа со она што сега го покажуваат доказите и релевантните истражувања: булингот е повеќе од интеракција помеѓу поединци, тоа е социо-еколошки феномен што се јавува поради она што се случува во врсничките групи, семејствата, училиштата, заедниците и пошироката социјална средина.

Предложената методологија, на ниво на компетенции што треба да им се дадат на директните корисници, ги интегрира концептите „учење да се биде“ со концептите „учиме да живееме заедно“, земајќи го целосно предвид екосистемот во кој живеат учениците. Затоа пристапот се заснова на:
“подобрување на стекнувањето на општествени и граѓански надлежности,
промовирање на заеднички позитивни и демократски вредности и интеркултурен дијалог
сопственост на основните права”.
со цел да се спречи и да се справи со булингот на сеопфатен начин, поддржувајќи ги младите дома, на училиште, на часовите и во нивната заедница. Навистина, булингот има многу форми, се среќава и кај децата и кај адолесцентите: фамилијарните, врсничките, училишните, индивидуалните и факторите на заедницата имаат интеракција и влијаат на тоа дали булингот се случува во училиштата и заедниците и дали тоа расте.

ПОБЕЗБЕДНИ е 36-месечен Еразмус + КА3 проект кој вклучува 8 партнери од 6 земји на ЕУ. Проектот се движи од подготвителната фаза посветена на подобро разбирање и споредба на трендовите и развојот на СПНУЗ рамка против булингот, како и кои практики и програми засновани на училиште се најефективни, за кого и под кои околности. Во текот на подготвителната фаза ќе се истражат и согледаните фактори на ризик и емоционалните и автобиографските влијанија што ги има булингот врз учениците, благодарение на развојот и дистрибуцијата на биографско-перцептивен прашалник до учениците. Користејќи ги наодите, партнерите потоа ќе ја креираат и имплементираат СПНУЗ рамката против булингот заснована на стекнување социјални и граѓански компетенции, промовирање на заеднички позитивни и демократски вредности и интеркултурен дијалог, сопственост (знаење и остварување) на основните права. За да го направат тоа, партнерите ќе развијат програми за наставниците, училишниот персонал, учениците и родителите, како и за членовите на образовната заедница. Пилототната фаза за тестирање на програмите ќе вклучи 20 училишта, приближно 200 наставници и 1000 ученици и 500-600 членови и/или организации од заедниците каде што се училиштата, плус родители. Целата пилот-фаза ќе започне во септември 2022 година и ќе трае до мај 2023 година, опфаќајќи ја целата учебна година.

ПОБЕЗБЕДНИ има за цел да донесе иновации во вклучениот сектор, префрлајќи ја перспективата од програмите на едно ниво/компонента за спречување на булингот кон пристап од повеќе лица, холистички, но флексибилен, вклучувајќи ја целата образовна заедница во процесот. Покрај тоа, ПОБЕЗБЕДНИ ја зајакнува идејата да се премине од стандардизирана дефиниција за искуство со булингот кон специфична, детална врз основа на значењето што го има булингот во конкретниот класен и/или училишен контекст. Следејќи го овој пристап, мерките за превенција ќе се развијат на ниво на детски екосистем наместо на општо ниво и ќе вклучуваат промовирање на стекнување вештини и капацитети наместо да ги поправаат процедуралните аспекти како основа на примената на програмите против булингот. ПОБЕЗБЕДНИ има за цел да го зголеми сеопфатниот пристап на ниво на училиште, каде факторите на заедницата се сметаат за комплементарни со оние поврзани со училиштето, сметајќи ги училиштата како повеќедимензионален систем, целосно меѓусебно поврзани со заедницата каде што живеат децата.