• Επικαιροποιημένη Έκθεση για Έρευνες και βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη του εκφοβισμού. Έκθεση που θα συμπυκνώσει, θα συνοψίσει και θα συγκρίνει τις τάσεις και τις εξελίξεις σχετικά με την πρόληψη του εκφοβισμού, παρέχοντας έτσι λεπτομέρειες και γνώσεις για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών του πλαισίου Ολιστική Προσέγγιση Σχολείου και Κοινότητας (WSCA) κατά του εκφοβισμού. Η έρευνα θα εξετάσει, επίσης, ποιες σχολικές πρακτικές και προγράμματα είναι πιο αποτελεσματικά, για ποιους και υπό ποιες συνθήκες. Τέλος, η έρευνα χρειάζεται για να αναδειχθούν στέρεα συμπεράσματα σχετικά με το πώς να εμπνευστούν και να εκπαιδευτούν όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικοί, διδακτικό προσωπικό, διοικητικοί υπάλληλοι), ώστε να ενσωματώσουν το πλαίσιο WSCA κατά του εκφοβισμού στα προγράμματα σπουδών τους και να οργανώσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που εμφυσά πολλά υποσχόμενες πρακτικές και προγράμματα στον καθημερινό ιστό των τάξεων και των σχολείων, απαραίτητο για την πλήρη υλοποίηση μιας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
  • Ανάπτυξη και δοκιμή ερωτηματολογίου που βασίζεται σε σενάρια. Με σκοπό να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές κατά του εκφοβισμού, χρειάζεται να υπάρξει στρατηγική εστίαση σε διαφοροποιημένες ανάγκες που συνεπάγονται διαφορετικά επίπεδα πρόληψης, με βάση την απόκτηση κοινωνικών και πολιτειακών δεξιοτήτων, την προώθηση κοινών θετικών και δημοκρατικών αξιών και τη γνώση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων (μια προσέγγιση που είναι πολύ διαφορετική από την κυρίαρχη μέθοδο επειδή οι περισσότερες από τις υπάρχουσες στρατηγικές περιορίζονται σε καθολικές προσεγγίσεις πρόληψης). Ο στόχος αυτού του αυτο-αφηγηματικού ερωτηματολογίου είναι να μοιραστεί ένα όραμα για το τι είναι ο εκφοβισμός για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε πλαίσιο σχολείου/κοινότητας και μια συγκεκριμένη ποιοτική ανάλυση σχετικά με την εσωτερική αντίληψη που έχουν οι μαθητές για το φαινόμενο. Η φάση αυτή αναμένεται ότι θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 ερωτηματολόγια ανά χώρα.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τους/τις εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου. Το εκπαιδευτικό υλικό για τους/τις εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό θα αποτελείται από: Πρόγραμμα υποστήριξης εκπαιδευτικών. Σύνολο μαθημάτων και Οδηγός Εκπαιδευτικού: τρόπος εφαρμογής του πλαισίου WSCA κατά του εκφοβισμού, με βάση την απόκτηση κοινωνικών και πολιτειακών δεξιοτήτων, την προώθηση κοινών θετικών και δημοκρατικών αξιών και τη γνώση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και εργαλεία υποστήριξης (βίντεο, υλικό εμβάθυνσης, διαδικτυακοί πόροι…)
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και μαθήτριες. Το εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και μαθήτριες θα αποτελείται από: Πρόγραμμα υποστήριξης μαθητών/μαθητριών. Εγχειρίδιο ασκήσεων και πρακτικών δραστηριοτήτων: Ένα σύνολο πρακτικών ασκήσεων/οδηγιών εργαστηρίων/ δραστηριοτήτων/ συμμετοχικών παιχνιδιών ρόλων/σεναρίων επίλυσης προβλημάτω για καθεμία από τις αξίες και δεξιότητες που πρέπει να προωθηθούν (δηλ. Μερικοί τίτλοι θα μπορούσαν να είναι: με τι μοιάζει ο κόσμος μου; Ζώντας σε έναν κόσμο διαφορετικότητας. Τι μας κάνει μοναδικούς/μοναδικές; Τι είναι η διαφορετικότητα; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν ή διαμορφώνουν την ταυτότητα; Τα δικαιώματα των παιδιών – ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς με επηρεάζουν οι κανόνες και οι νόμοι; Ποιες είναι οι κοινές αξίες που ενώνουν το σχολείο/την κοινότητά μου; Ποια είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και πώς μπορώ να τα ασκήσω; …) και «Μαθητικές Φωνές»: ένας ιδιωτικός χώρος του σχολείου στον ιστότοπο του έργου όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να μοιραστούν τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους, ώστε να “ακουστούν” οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι φωνές του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας.
  • Επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό για Γονείς και Μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό για Γονείς και Μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας θα αποτελείται από: Οδηγό: στυλ γονέων και στυλ ενηλίκων στην πρόληψη και παρέμβαση εναντίον του εκφοβισμού. Πλαίσιο Ολιστικής Προσέγγισης Σχολείου και Κοινότητας (WSCA) κατά του εκφοβισμού : ενημερωτικά δελτία. Οδικό ΧάρτηΔράσης κατά του εκφοβισμού και άλλο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τους γονείς και τα μέλη της κοινότητας.
  • Χαρτογράφηση των κοινοτικών οργανισμών σε κάθε χώρα και Μνημόνιο Συνεννόησης. Στο έργο SAFER θα ακολουθηθεί μία δημιουργική και ειδική για την κοινότητα προσέγγιση για τον εντοπισμό των κοινοτικών εταίρων. Οι εταίροι μαζί με τα εμπλεκόμενα σχολεία θα αναπτύξουν μέσω χαρτογράφησης έναν ολοκληρωμένο κατάλογο των πιθανών κοινοτικών εταίρων. Αφού γίνει επικοινωνία και διασύνδεση των τοπικών οργανισμών, θα εκπονηθεί ένα κοινό Μνημόνιο Συνεννόησης πριν από την εφαρμογή του πλαισίου WSCA κατά του εκφοβισμού.
  • Εκπαίδευση των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών. Αναλυτική αναφορά για τα αποτελέσματα, που θα περιέχει προγράμματα, περιεχόμενα, διδακτικό υλικό και λίστα συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπαίδευσης, κάθε εταίρος θα αξιολογήσει το πρόγραμμα μάθησης μέσω ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης που θα συμπληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες. Στο τέλος της εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσει τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, κάθε εταίρος θα ετοιμάσει μια έκθεση για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης.
  • Πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία. Το υλικό που θα αναπτυχθεί θα εφαρμοστεί μέσω της πιλοτικής φάσης που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 σχολεία στις 6 χώρες, έχοντας ως σύνολο 20 σχολεία πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περίπου 200 δάσκαλοι και 20 διευθυντές σχολείων, 1000 μαθητές/μαθήτριες και 500/600 μέλη των Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή, που θα διαρκέσει ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
  • Αρχείο Μαθημάτων και Συστάσεις πολιτικής. Το αρχείο καταγραφής μαθημάτων είναι μια καταγραφή των μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοποιητών ή των εμποδίων. Αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για το πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικής. Τα δεδομένα που καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής είναι το αναγνωριστικό, ο τύπος (ενεργοποιητής/εμπόδιο), η αναφορά σε ζητήματα ή κίνδύνους. Οι Συστάσεις, με βάση το Αρχείο μαθημάτων, θα βασίζονται σε ορισμένες προτάσεις για να καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις εκπαιδευτικές δημόσιες αρχές στην εφαρμογή του προγράμματος σε άλλα σχολεία.
  • Έκθεση βιωσιμότητας και εκμετάλλευσης. Τα θέματα βιωσιμότητας θα συζητηθούν περαιτέρω μεταξύ των εταίρων. Θα υπάρξει εντοπισμός διαφορετικών τύπων εκμεταλλεύσιμων αποτελεσμάτων και θα λαμβάνεται υπόψη η άμεση και έμμεση αξία και ο αντίκτυπός τους για διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Θα εντοπιστούν οι πόροι που πιστεύει ο συνασπισμός ότι θα χρειαστούν για τη διατήρηση των υπερωριών των εκστρατειών, καθώς και αξιόπιστες στρατηγικές χρηματοδότησης, όπως εθνικά υπουργικά ιδρύματα, συνεισφορές από τις οργανώσεις εταίρους, εθελοντισμός, συνεισφορές/χορηγίες.

Παράλληλα με αυτά τα βασικά αποτελέσματα και παραδοτέα, το SAFER βασίζεται σε ένα σταθερό Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας και σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων Διάχυσης που έχουν ήδη καθοριστεί στο στάδιο της εφαρμογής και θα επικαιροποιούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.