Συντονιστής έργου – Ίδρυμα Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca – Ιταλία

Το Ίδρυμα Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca Foundation (FCSVM) είναι διεθνώς γνωστό για τις έρευνες και την WSCA εκπαίδευη κορυφαίας ποιότητας που προσφέρει στην ευρωπαϊκή έρευνα και συνεργασία, τον σχεδιασμό καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την πολιτιστική και κοινωνική προώθηση, την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνία, τους νέους συνδυασμούς διδακτικής και τεχνολογίας, την εκπαίδευση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη Villa Montesca, το 1909 η Μαρία Μοντεσσόρι οργάνωσε το σεμινάριο που οδήγησε στην πρώτη δημοσίευση της επιστημονικής παιδαγωγικής μεθόδου παγκοσμίως γνωστής ως «Μέθοδος Μοντεσσόρι». Στόχος των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος που μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση των φραγμών στην εκπαίδευση, στην επιτάχυνση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε επίσημες, άτυπες και μη τυπικές προσεγγίσεις για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία και από εκείνα τα άτομα που, λόγω της περιθωριοποίησης, ενδέχεται να αποκλειστούν από αυτήν. Ένα από τα κύρια επιτεύγματα που επιδιώκονται είναι η ενίσχυση και η προώθηση μίας ολιστικής και ευέλικτης προσέγγισης στην εκπαίδευση, στηρίζοντας τους διάφορους φορείς της Εκπαιδευτικής Κοινότητας στην προσπάθειά τους να καταστήσουν την εκπαίδευση δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς. Χάρη στο έργο SAFER, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και μαθήτριες, οι γονείς και η Εκπαιδευτική Κοινότητα στο σύνολό της, θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν τον εκφοβισμό από τις ιδιόμορφες οπτικές τους και θα δοκιμάσουν το υλικό σε πιλοτική εφαρμογή κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου σχολικού έτους.

 

Giunti Psychometrics Srl – Ιταλία

Η Giunti PSYCHOMETRICS είναι η κορυφαία ιταλική εκδοτική εταιρεία ψυχοδιαγνωστικών τεστ και εργαλείων, όσον αφορά στον κατάλογο, την ιστορία και τη συγκεκριμένη αγορά. Η Giunti PSYCHOMETRICS δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχολογικής αξιολόγησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των πολυμέσων και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παροχής συμβουλών και της αξιολόγησης ικανοτήτων, της ανάπτυξης εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων για διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, όπως κλινική (κλινική και ψυχολογία υγείας, ψυχιατρική και παιδική νευροψυχιατρική, νευροψυχολογία, λογοθεραπευτική κ.λπ.), διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: βιομηχανική και οργανωτική ψυχολογία εκπαίδευση και καθοδήγηση: τεστ αξιολόγησης επιπέδου, διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, εκπαιδευτικός, επαγγελματικός και πανεπιστημιακός προσανατολισμός. Η δέσμευση της Giunti PSYCHOMETRICS είναι να προσφέρει εργαλεία και υπηρεσίες πραγματικά υψηλής ποιότητας, όσον αφορά στην καινοτομία, το επιστημονικό περιεχόμενο και τη συνάφεια, σύμφωνα με τα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια. Ειδικότερα, η Giunti PSYCHOMETRICS μπορεί να παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση, ηλεκτρονική μάθηση, συμβουλευτική στον τομέα της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής μάθησης, αξιολόγηση ικανοτήτων, επιλογή και καθοδήγηση. Στο SAFER, η Giunti PSYCHOMETRICS είναι υπεύθυνη για τη φάση προετοιμασίας, παρέχοντας καθοδήγηση και πρακτικές ενδείξεις για την προετοιμασία της φάσης εφαρμογής στα σχολεία και την προετοιμασία και ανάλυση του βιογραφικού ερωτηματολογίου που βασίζεται σε σενάρια. Ως μέρος του Giunti Group Publisher, ο τρίτος ιταλικός εκδότης, ο Giunti PSYCHOMETRIC εγγυάται όχι μόνο μια επιστημονικά αυστηρή και υψηλή ποιότητα στο υλικό που αναπτύχθηκε, αλλά και μια σταθερή επικοινωνία και ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του SAFER, που μπορεί να προσεγγίσει περίπου 200.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία 1ου επιπέδου.

 

Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο – ΠΑ.ΒΙ.Σ. – Κύπρος

Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο στη Κύπρο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) λειτουργεί υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, που είναι το επίσημο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), το οποίο μεριμνά για συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ο κύριος σκοπός του ΠΑ.ΒΙ.Σ. είναι η υλοποίηση ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες στην πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο με ενδοϋπηρεσιακά επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών σε σχολική βάση και παρέχει υποστήριξη στα σχολεία για τη χάραξη και την εφαρμογή των δικών τους πολιτικών. Επιπλέον, μέσω της διεξαγωγής εθνικού διαγωνισμού μεταξύ των σχολείων, ενθαρρύνει, προωθεί και διαδίδει τις «Καλές Πρακτικές». Τέλος, συνεργάζεται με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην πρόληψη της βίας στο σχολείο. Το 2017, το ΠΑ.ΒΙ.Σ. σχεδίασε την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο. Στο πλαίσιο της υλοποίησής της, το ΥΠΠΑΝ διεξάγει μια μεγάλης κλίμακας Έρευνα που επιδιώκει την παρακολούθηση του φαινομένου της βίας στο σχολείο, τον εντοπισμό αναγκών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων παρεμβάσεων/προγραμμάτων, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις με βάση την έρευνα και γενικά να διαμορφωθεί μία αποτελεσματική πολιτική. Η έρευνα αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα στην προσπάθεια μείωσης της βίας στον κυπριακό πληθυσμό και είναι η πρώτη έρευνα που απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, καθώς περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων για τρία (3) συνεχόμενα έτη (2020-2023) από όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου, όλων των βαθμίδων.

 

Κέντρο Διαπολιτισμικού Διαλόγου (Center for Intercultural Dialogue) – Βόρεια Μακεδονία

Το Κέντρο Διαπολιτισμικού Διαλόγου (Center for Intercultural Dialogue) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ηγείται της νεολαίας και επικεντρώνεται σε πολλές πτυχές που ενδιαφέρουν τους νέους: από την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, έως την έρευνα και υποστήριξη για τη χάραξη πολιτικής και τη δικτύωση. Το Κέντρο εργάζεται για τη δημιουργία ποικίλων υπεύθυνων και συνεργατικών κοινοτήτων, όπου οι πολίτες συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνική ανάπτυξη και ένταξη. Η αποστολή του Κέντρου είναι να διασφαλίσει τη βιώσιμη κοινοτική ανάπτυξη δημιουργώντας ευκαιρίες για ποιοτική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, προωθώντας τις ευκαιρίες μάθησης και την ενεργό συμμετοχή των νέων και άλλων πολιτών. Το Κέντρο έχει αναπτύξει συνεργασίες με οργανώσεις νεολαίας και άλλα ιδρύματα που εργάζονται με τη νεολαία σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο: είναι μέλος έξι (6) διεθνών δικτύων: Youth for Exchange and Understanding, Service Civil International, UNOY, DYPALL Network, CIVICUS, καθώς και υποστηρικτής των UNITED για τη διαπολιτισμική δράση. Το Κέντρο εμπλέκεται, επίσης, στη γενική κινητικότητα των εκπαιδευτικών, του σχολικού βοηθητικού προσωπικού και των ατόμων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το Κέντρο προσφέρει ευκαιρίες εθελοντισμού διεθνώς μέσω καλοκαιρινών κατασκηνώσεων και μακροχρόνιου εθελοντισμού στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, το Κέντρο είναι παρόν στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Κέντρο είναι επίσης μέλος της εκστρατείας No Hate Speech που συγκεντρώνει νέους που ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους: διάφορες τοπικές πρωτοβουλίες (συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, εκπαιδεύσεις, εργαστήρια, εκστρατείες υπεράσπισης) διοργανώνονται σε τοπικό επίπεδο σε όλη τη Βόρεια Μακεδονία. Σε αυτόν τον τομέα, το CID έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την εθνική ικανότητα για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους, μειώνοντας το επίπεδο αποδοχής της ρητορικής μίσους μεταξύ των νέων, ευαισθητοποιώντας σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους και εκπαιδεύοντας τους νέους να είναι θετικοί πολλαπλασιαστές και ακτιβιστές.

 

Roditeli Association – Βουλγαρία

Κύριοι στόχοι του Roditeli Association είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της ιδέας της θετικής γονεϊκότητας ως βασικής αξίας στην κοινωνία και της οικογένειας, ως το φυσικό περιβάλλον για την ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών. Η ομάδα του συλλόγου επιτυγχάνει τους στόχους της οργάνωσης μέσω της ανάπτυξης, εφαρμογής και διάδοσης περιφερειακών και εθνικών πολιτικών με στόχο την πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά και από τα παιδιά, την προώθηση των οικογενειακών αξιών μεταξύ των παιδιών, τη διαμόρφωση θετικών στάσεων για τη φιλανθρωπία και την εθελοντική εργασία, την ισχυρή περιβαλλοντική εκπαίδευση για τα παιδιά, την προώθηση μαζικών παιδικών αθλημάτων και δραστηριοτήτων στον τομέα των τεχνών, τη συμβολή στην ανάπτυξη της υγείας των παιδιών, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του άρρωστου παιδιού, την πρόληψη των παιδικών ασθενειών, την καταπολέμηση της πορνογραφίας, του τζόγου και των αντικοινωνικών συμπεριφορών στα παιδιά και την ανάπτυξη της αστικής συνείδησης και της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς στα παιδιά, μέσω άτυπων και επίσημων μορφών εκπαίδευσης.Το Roditeli Association δεσμεύεται, επίσης, να ενθαρρύνει τη δέσμευση των πατεράδων και άλλων σημαντικών ανδρών-φροντιστών παιδιών, ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή των παιδιών τους.

 

Πανεπιστήμιο του Αλγκάρβε (UAlg) – Πορτογαλία

Το Πανεπιστήμιο του Αλγκάρβε (UAlg) είναι ένα πορτογαλικό δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 1979 και βρίσκεται στη νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, το Αλγκάρβε. Με περισσότερους από 8000 φοιτητές εγγεγραμμένους το 2019/20, εκ των οποίων το 25% είναι από άλλες χώρες, το UAlg έχει τη διδασκαλία και την έρευνα ως βασικές δραστηριότητές του σε διάφορους επιστημονικούς τομείς: επιστήμη και τεχνολογία, διαχείριση και οικονομία, επιστήμες της γης και της θάλασσας, κοινωνικές επιστήμες και πιο πρόσφατα υγεία. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει 49 προπτυχιακά και 90 μεταπτυχιακά προγράμματα (69 MSc και 21 PhD) και έχει μόνιμο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό 809 ατόμων που ανέπτυξαν σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. Το επιστημονικό υπόβαθρο του Πανεπίστημιο μαζί με όλα τα διεθνή έργα συνεργασίας και το ερευνητικό έργο στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών που συμβάλλουν στην αριστεία του Πανεπιστημίου. Όσον αφορά στα προγράμματα κινητικότητας, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus από το 1993 και είναι κάτοχος Χάρτη Erasmus. Η διεθνοποίηση του Πανεπιστήμιου αποδεικνύεται από τον επιτυχημένο συντονισμό και τις συνεργασίες σε πολυάριθμα έργα και δίκτυα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (KA1, KA2 και KA3), αλλά και σε άλλα έργα. Το Πανεπιστήμιο έχει επίσης υπογράψει περισσότερες από 400 διμερείς συμφωνίες με Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από όλο τον κόσμο.

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του σχολικού εκφοβισμού (European Antibullying Network) – Βέλγιο

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του εκφοβισμού (EAN), δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2013 στο πλαίσιο του ομώνυμου έργου που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και ιδρύθηκε επίσημα στις Βρυξέλλες- Βέλγιο ως ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός τον Μάρτιο του 2015. Το EAN είναι ένα ενεργό δίκτυο οργανισμών που εργάζονται στην Ευρώπη και κατά μήκος της Ευρώπης για την καταπολέμηση του φαινομένου του εκφοβισμού και της σχολικής βίας φέρνοντας σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς, που εργάζονται για την πρόληψη και την παρέμβαση. Το δίκτυο EAN συγκεντρώνει επί του παρόντος 20 μέλη από 14 ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη του δικτύου ασχολούνται με τους τομείς της πρόληψης και της αντιμετώπισης του εκφοβισμού σε όλες τις μορφές του και έχουν επιδείξει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων κατά του εκφοβισμού. Ο διακεκριμένος καθηγητής Ψυχολογίας και παγκόσμια κορυφαίος ειδικός στον τομέα του εκφοβισμού και του διαδικτυακού εκφοβισμού, Dan Olweus, υπηρετεί ως Επίτιμο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και ο καθηγητής Peter Smith, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας, Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το δίκτυο έχει τους ακόλουθους μη κερδοσκοπικούς, διεθνώς χρήσιμους στόχους: να παράγει, να αναπτύσσει και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με πολιτικές και καλές πρακτικές σε σχέση με τον εκφοβισμό και τη σχολική βία, να ενισχύει την ανάπτυξη ικανοτήτων των μελών του μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών, της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και της υλοποίησης εκπαιδεύσεων/εργαστηρίων κ.λπ., να ενδυναμώσει τα παιδιά και τους νέους καθώς και τους γονείς και τους/τις εκπαιδευτικούς για το πώς να ανταποκριθούν στα φαινόμενα εκφοβισμού/σχολικής βίας, την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού/σχολικής βίας, να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συντάσσοντας συστάσεις προς διεθνή ιδρύματα, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη και να αναπτύσσει συνεργασίες μεταξύ των μελών σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και συνεργασίες με άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις που εργάζονται στον σχετικό τομέα.
Το EAN επιτυγχάνει τους στόχους του μέσω δραστηριοτήτων όπως η έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τη διευκόλυνση των συναντήσεων για τα μέλη σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, προκειμένου να ανταλλάσσουν πληροφορίες, καλές πρακτικές και εμπειρίες και να ενισχύσουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, τη δημιουργία εργαλείων χρήσιμων για τα μέλη καθώς και για τους δικαιούχους των μελών σε δεύτερο επίπεδο, τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και άλλων εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και άλλες εκδηλώσεις, τη δημιουργία κοινής υποστήριξης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τη διεξαγωγή ερευνών σε πεδία που σχετίζονται με τον εκφοβισμό και τη σχολική βία σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά κέντρα ή Πανεπιστήμια. Το EAN συνεισφέρει στο έργο SAFER εκπονώντας έναν Οδηγό Καλής Πρακτικής, μια διαδραστική εφαρμογή για smartphone και ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ σε 7 γλώσσες της ΕΕ (ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, ρουμανικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά) με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (ΠΔΕ Κρήτης) – Ελλάδα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, με έδρα την πόλη του Ηρακλείου, είναι μία από τις δεκατρείς Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ). Είναι αρμόδια για τη διοίκηση και την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση της εκπαίδευσης στην περιοχή της Κρήτης. Ως εκ τούτου, εποπτεύει το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) και τους Συντονιστές Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Ειδικής, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), καθώς και τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ).
Επίσης, προΐσταται των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του διδακτικού προσωπικού τους σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης, δηλαδή σχολεία των περιφερειακών ενοτήτων Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Πιο συγκεκριμένα, η ΠΔΕ Κρήτης έχει υπό την εποπτεία της 994 σχολεία και περίπου 108.000 μαθητές, ενώ ο συνολικός αριθμός του διδακτικού προσωπικού ανέρχεται σε 13.898 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο θέμα των ευρωπαϊκών συνεργασιών, η ΠΔΕ Κρήτης έχει αναπτύξει πλούσια δράση κι έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία προσφέρουν διδακτικές προτάσεις και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία γύρω από σημαντικές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θεματικές που αποτελούν παράλληλα και προτεραιότητες των προγραμμάτων Erasmus+.
Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με σχολεία και εκπαιδευτικούς της Κρήτης, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να εξερευνήσουν νέες ιδέες και προκλήσεις προς όφελος των μαθητών τους, έχει εφαρμόσει πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ασχολούνται με διάφορα θέματα όπως: ισότητα, διακρίσεις, εκφοβισμός, πρόσφυγες, ψηφιακός αλφαβητισμός και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, κωδικοποίηση και ρομποτική.